Jaarverslag 2016-2017 Website

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Stichting "Je mag er zijn Noord-Holland" heeft een ANBI status.
De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

-Giften van een particulier aan een anbi zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
-Giften van een vennootschap aan een anbi zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
-Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term anbi, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
-Uitkeringen die een anbi doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Donatie: NL38 RABO 0140 8275 60

Beleidsplan Je mag er zijn Noord-Holland 1. Wie 2. Doelstellingen 3. Werkzaamheden 4. Projecten 5. Taakverdeling bestuur 6. Informatie vermogen 7. Besteding van het vermogen in geval van liquidatie 8. Financieel overzicht 1. Wie Stichting “Je Mag er Zijn Noord-Holland” RSIN/fiscaal nummer 8517.67.370 De Mossel 23 K 1723 HX Noord-Scharwoude Telefoonnummer 06-44869621 of 06-12336442 Telefoonnummer financieel 06-51474774 Website Noord-Holland: www.jemagerzijn-noordholland.nl Website Landelijk: www.jemagerzijn.nl Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Mail: penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 2. Doelstelling Het inzamelen en uitlenen van tweedehandsgoederen aan pleegouders, pleegkinderen en hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We willen dat het magazijn twee keer per week op vaste tijden open is. Dit om derden te vergemakkelijken spullen te halen en/of te brengen. Tevens is er twee keer per maand een pleegouderbijeenkomst. De bedoeling van deze bijeenkomst is om kennis uit te wisselen en een grotere samenhorigheid te realiseren. Op die manier kunnen eventuele problemen met instanties of pleegkinderen wellicht makkelijker worden opgelost. Hoewel wij van vele bedrijven en particulieren steun hebben gehad in het verleden, is op dit moment Stichting Kinderpostzegels Nederland onze enigste financiële sponsor. Om de continuïteit van de stichting beter te waarborgen zijn meerdere sponsors nodig van zowel particulieren als bedrijven. De doelstelling voor komend jaar is om meerdere vaste sponsoren te werven. 3. Werkzaamheden • Inzamelen tweede handsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak • Afgifte tweedehandsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak • Sorteren en beoordelen van de ontvangen goederen. De goederen die voor ons doel niet geschikt zijn door bijvoorbeeld slechte kwaliteit of niet compleet gaan naar de kringloopwinkel. Hiervoor hebben wij speciale zakken van hen ontvangen, zodat de aanlevering voor hu ook prettiger verloopt. • Organiseren van twee bijeenkomsten per maand voor pleegouders • Werven van gelden door middel van het opzetten van een groep “vrienden voor Je Mag Er Zijn Noord-Holland”. Zijnde een groep van particulieren en bedrijven die ons op regelmatige basis financieel steunen. Voor deze groep wordt een nieuwsblad uitgegeven, die per mail wordt verzonden. • Vergroten van naamsbekendheid onder pleegouders, pleegkinderen, particulieren en bedrijven. • Schoon houden van het pand • Promoten pleegouderschap • Begeleiding van maatschappelijke stages 4. Projecten die hieruit voorvloeien: • Opzetten van jaarlijkse open dag met als doel diverse pleegkinderen gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid te geven zich te profileren • Vergroten naamsbekendheid • Aantrekken van sponsors. • diverse pleegkinderen gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid te geven zich te profileren • Het regelen van jaarlijkse terugkerende inzameldagen op basisscholen • Verkrijgen van vaste financiële ondersteuning anders dan stichting kinderpostzegels door middel van aantrekken van minimaal twee bedrijven en 10 particulieren voor 31 december • Opzetten van “vriendengroep JMEZ Noord-Holland” • Jaarlijkse meedoen aan de Rabobank fietstocht voor fondswerving • Facebook bijhouden • Sponsorkliks bekend maken binnen een breed publiek 5. Taakverdeling en bevoegdheden van het bestuur Voorzitter: Matthé Witte Secretaris: Petra Kok-Vlieg Penningmeester: Hennie Vlieg Als ondersteuner van de bestuur is er ook nog Tineke Witte. Zij is bij bestuursvergaderingen meestal aanwezig. Tineke verzorgt de nieuwsbrief. Is veel aanwezig tijdens openingstijden van het magazijn. Sorteert de binnengekomen goederen en ruimt dit op in de stelling 6. Informatie vermogen • In verband met de subsidie van Stichting Kinderpostzegels, verloopt het boekjaar van 1 maart tot 1 maart. • Voor uitgaven lager dan € 50,= moet overleg plaatsvinden met één ander bestuurslid • Van alle uitgaven hoger dan € 50,= moeten alle bestuursleden de gelegenheid krijgen om hier iets over in te bregen. Minimaal twee derde van het bestuur moet akkoord gaan. • In uitzonderlijke gevallen wordt een km-vergoeding toegekend van € 0,19 per kilometer. • Er vinden geen beloningen plaats aan beleidsbepalers of vrijwilligers. • Voor 1 december van ieder jaar wordt een begroting gemaakt van de kosten van huur en exploitatie van stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” voor de volgende periode van 1 maart tot 1 maart. Deze worden samen met onze zusterorganisaties ingediend bij Stichting Kinderpostzegels. De verwachting is dat stichting kinderpostzegels de vaste lasten zal betalen. Eventuele bijkomende kosten moeten door middel van sponsering worden aangevuld. • Overbruggingsreserve; Stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” probeert een financiële buffer te creëren voor de periode tussen het indienen van de begroting van de nieuwe periode en het voorschot van stichting Kinderpostzegels. Kinderpostzegels heeft tot nu toe 80% van de begroting van de vaste lasten voorgeschoten. Dit zal in de toekomst veranderen. Er zal steeds meer worden aangestuurd op achteraf afrekenen. Hierdoor is het noodzakelijk om het overbruggingsreserve drastisch te verhogen. • Beëindigingsreserve; Hoewel we niet van plan zijn om de stichting op te heffen willen wij hiervoor een post reserveren op de balans. Dit zodat als er sprake is van een beëindiging, er een nette en goede afwikkeling kan plaatsvinden. De verwachting is dat hier twee maanden voor nodig is. Tevens is de opzeggingstermijn van de huur twee maanden. 7. Besteding van het vermogen in geval van liquidatie In de statuten van de stichting staat opgenomen dat de gelden zullen worden overgemaakt naar een goed doel. Aangezien Stichting Kinderpostzegels op dit moment nog onze grootste sponsor is, zal bij liquidatie de overgebleven gelden worden overgemaakt aan Stichting Kinderpostzegels Nederland. 8. Financieel overzicht Begroting 01-03-2016 tot 01-03-2017 per periode boekjaar huur € 780,23 € 9.362,76 energiekosten € 75,00 € 900,00 Water € 136,00 € 136,00 gemeentelijke belasting € 172,01 € 172,01 stelling € 300,00 € 300,00 verzekering € 51,25 € 615,00 bankkosten € 10,00 € 120,00 open dag € 350,00 € 350,00 consumpties € 10,00 € 120,00 totaal € 1.884,49 € 12.075,77 Balans per 01-03-2016 Debet Credit kas € 61,60 eigen vermogen € 321,06 spaarrekening € 1.830,71 overbruggingsreserve € 2.800,00 bank € 1.346,86 beëindigingsreserve € 1.500,00 overlopende bedragen € 1.381,89 totaal debet € 4.621,06 totaal credit € 4.621,06 Winst- en verliesrekening 2016-2017 inrichting/overige kosten € 742,80 d verzekeringen € 413,50 d huur € 9.153,60 d Nuon € 325,98 d PWN € 339,82 d bankkosten 2016 € 135,36 d diverse ten laste KPZ 2016 € 257,42 d kantinekosten € 110,03 d open dag € 376,53 d rente opbrengst € 6,27 c donatie diverse € 1.169,19 c opbrengst Wieland € 1.060,00 c Opbrengst collectes € 840,54 c donaties kinderpostzegels € 11.412,24 c toevoeging reserves € 2.633,20 d totaal € 14.488,24 Balans per 01-03-2017 Debet Credit kas € 291,99 vreemd vermogen € 3.000,00 spaarrekening € 4.836,98 eigen vermogen € 454,26 bank € 2.590,64 overbruggingsreserve € 4.400,00 overlopende bedragen € 783,00 beëindigingsreserve € 2.400,00 nog te ontvangen kinderpostzegels € 1.751,66 totaal debet € 10.254,27 totaal credit € 10.254,26 Beoogd overbruggingsreserve en vreemd vermogen Stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” probeert een financiële buffer te creëren voor de periode tussen het indienen van de begroting van de nieuwe periode en het voorschot van stichting Kinderpostzegels. Kinderpostzegels heeft tot nu toe 80% van de begroting van de vaste lasten voorgeschoten. Dit zal in de toekomst veranderen. Er zal steeds meer worden aangestuurd op achteraf afrekenen. Hierdoor is het noodzakelijk om het overbruggingsreserve drastisch te verhogen. De verwachte kosten voor de periode 2017-2018 ligt op € 11.628,00. We hebben op dit moment een rentevrije overbruggingskrediet van € 3.000,00 om dit gedeeltelijk te kunnen opvangen. Beoogd beëindigingsreserve Hoewel we niet van plan zijn om de stichting op te heffen willen wij hiervoor we een post reserveren op de balans. Dit zodat als er sprake is van een beëindiging, er een nette en goede afwikkeling kan plaatsvinden. . De verwachting is dat hier twee maanden voor nodig is. Tevens is de opzeggingstermijn van de huur twee maanden. Overlopende posten balans De overlopende posten op de balans bestaan uit: Betaald voor volgende periode huur P3-2017 € 762,80 Nuon P3 € 38,00 Af: nog te betalen voor deze periode bankkosten € 17,80 Totaal € 783,00